درخواست آموزش خاصبا توجه به نیاز دانشجویان و شاغلین در صنعت بخش آموزشی سامانه خدماتی نوین مکانیک ذوق این امکان را فراهم نموده که با درخواست مخاطبین بصورت تخصصی بر روی ساخت آموزش در زمینه های مختلف خدمات رسانی کند.
فقط کافیست موضوع و نیاز خود را از طریق ثبت ارسال درخواست به کارشناسان آموزش ارائه دهید.
بازگشت