شرایط ارسال سفارشمخاطبین محترم سامانه خدماتی نوین مکانیک ذوق توجه داشته باشید که شرایط و قوانین ارسال پروژه بصورت زیر می باشد:
1- ارسال توضیحات کامل برای انجام به موقع پروژه(عنوان درخواست/متن در خواست/فایل ارسالی).
2- دریافت 40 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از تایید کارشناس برای شروع پروژه.
3- با تغییر پروژه در حین انجام کار هزینه مضاعفی را در پی دارد
4- زمان پیشنهادی شما توسط کارشناس مربوطه بررسی و در صورت تغییر به شما اطلاع داده می شود.
بازگشت